رهن واحدتجاری امام8(2)
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • 70 متر مربع
 • 1 اتاق
 • موقعیت اداری
 • سن بنا: 2سال ساخت
فروش(2)22
 • 1 سال قبل
 • 2 عکس
 • 70 متر مربع
 • 2 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 1سال ساخت
فروش(1)
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • 70 متر مربع
 • 1 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 2سال ساخت
رهن واحدتجاری امام8(فروش)1
 • 1 سال قبل
 • 0 عکس
 • رهن
 • تهران منتالبی
 • 70 متر مربع
 • 1 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 2سال ساخت
تست عنوان آگهی 2
 • 1 سال قبل
 • 2 عکس
 • رهن
 • تهران نیاوران
 • 100000 متر مربع
 • 2 اتاق
 • تجاری
 • سن بنا: 20سال ساخت